Visos teisės, susijusios su naudojamu tekstu, paveikslais, logotipais, animacija, vaizdo įrašais, garsu ir vaizdo grafika bei jų išdėstymu svetainėje, išimtinai priklauso įmonei „SaMASZ“. Minėtus elementus saugo autorių teisės ir kitos teisės, todėl trečiosios šalys negali jų naudoti, kopijuoti, keisti ar platinti komerciniais tikslais. Jei kitaip nesusitarta su „SaMASZ“, visi logotipai, valstybinių numerių ženklai, prekių ženklai ir atminties įrašai bei emblemos yra saugomi ir negali būti naudojami be specialaus rašytinio „SaMASZ“ leidimo nei reklamai, nei juose esančios informacijos platinimui.

Mašinos ir įranga gali būti apsaugotos vieno ar kelių patentų ir (arba) registruotų dizaino pavyzdžių. Šie prekės ženklai gali būti registruoti vienoje ar daugiau šalių.

„SaMASZ“ svetainės sukurtos naudojant geriausias apsaugos priemones. Įmonė „SaMASZ“ neprisiima jokios atsakomybės už jos svetainėse pateiktos informacijos tikslumą. „SaMASZ“ neprisiima atsakomybės už žalą, patirtą dėl tiesioginio ar netiesioginio naudojimosi jos svetainėmis, nebent žala padaryta dėl didelio įmonės „SaMASZ“ aplaidumo.

Visos „SaMASZ“ svetainėse esančios nuorodos pateiktos tik naudotojų patogumui. „SaMASZ“ neprisiima jokios atsakomybės už šių svetainių turinį. Minėtų nuorodų buvimas „SaMASZ“ svetainėse negali būti laikomas tų svetainių ir jose esančios informacijos rekomendavimu ar patvirtinimu. Už šių nuorodų naudojimą atsako tik naudotojas.

Naudojimasis „SaMASZ“ svetainėmis yra savanoriškas ir nereiškia jokio susitarimo tarp naudotojo ir įmonės „SaMASZ“. Įmonė „SaMASZ“ pasilieka teisę bet kada keisti savo svetainių turinį ir formą.

Jei „SaMASZ“ svetainėse kliento prašoma pateikti savo asmens duomenis, jis (ji) tai daro visiškai savanoriškai. Pagal asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatas tvarkomi duomenys yra absoliučiai konfidencialūs.

Ask question