Przesuń w lewo / prawo
Projekty unijne:
Kpo Samasz Baner 2023

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wdrożenie systemu ZSI (specyfikacja warunków zamówienia)

Informacja o wyniku postępowania o udzielnie zamówienia

Zamawiający:

SMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Trawiasta 1,
16-060 Zabłudów

Informacja o wyniku postępowania o udzielnie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia na zaprojektowanie i wdrożenie systemu ZSI.

Spółka SaMASZ (dalej: Zamawiający) zamieściła zapytanie ofertowe na strona internetowej postępowania: https://www.samasz.pl/doc/o-firmie/projekty-unijne/kpo. W terminie składania ofert, tj. do godziny 16:00 w dniu 25.09.2023 r., w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym, ofertę złożył jeden Wykonawca

Axians IT Services Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21d, 02-676 Warszawa. Całkowita cena zamówienia (wartość netto w PLN) - 7.964.093,14 netto PLN

Po terminie składania ofert nie wpłynęły żadne oferty.

Złożona w terminie oferta została oceniona w oparciu o zawarte w Zapytaniu ofertowym warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert.

Wykonawca Axians IT Services Poland Sp. z o.o. spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów (99,51 punktów) w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w rozdziale VII. Zapytania ofertowego. Wykonawca w złożonej ofercie w ramach kryteriów oceny ofert otrzymał:

1. W kryterium nr 1.1. – 30 punktów,

2. W kryterium nr 1.2. – 20 punktów,

3. W kryterium nr 2. – 29,51 punktów,

4. W kryterium nr 3. – 20 punktów.

Po dokonanej analizie i ocenie złożonej oferty Zamawiający dokonał wyboru oferty firmy:

Axians IT Services Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 21d, 02-676 Warszawa, która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto 7.964.093,14 netto PLN.

Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta złożona w wyznaczonym terminie, niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca wymagania Zamawiającego.

Do pobrania:

> Informacja o wyniku postępowania o udzielnie zamówienia (PDF)

Informacje ogólne

Zapytanie ofertowe określa wymagania na wykonanie projektu polegającego na wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego (dalej: „System”) w Spółce SaMASZ.

Oferent powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w specyfikacji i uwzględnić je w ramach przygotowania oferty.

Działanie objęte niniejszym zapytaniem będzie objęte wnioskiem o dofinansowanie składanym w ramach naboru dla przedsięwzięć związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub cyfryzacją procesów, technologii, produktów lub usług, realizowanego w ramach inwestycji A2.1.1 z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Informacje o Zamawiającym

SaMASZ Sp. z o.o.
ul. Trawiasta 1,
16-060 Zabłudów

Osoby do kontaktów:

Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie projektu polegającego na wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego (dalej: „System”) w Spółce SaMASZ.

Przedmiot Zamówienia obejmuje Wdrożenie następujących komponentów rozwiązania:

 • Enterprise Resource Planning (ERP), w tym komponentów takich jak FK, CON, PRD, SD, GM TMS, CMMS,
 • Konfigurator produktu (CPQ),
 • Supply Chain Management (SCM),
 • Advanced Production Scheduling (APS),
 • Manufacturing Execution System (MES),

oraz udzielenie licencji na Oprogramowanie Standardowe

Informacje o terminach składnia ofert

Ofertę należy przesłać elektronicznie na adres: anna.holownia@samasz.pl do dnia 25.09.2023 do godziny 16:00 lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki.

Pełna treść i szczegółowy zakres Zapytania ofertowego został przedstawiony w poniższych załącznikach.
Wykaz załączników:

POBIERZ WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI (4.42 MB - spakowane w pliku .zip)

Zapytanie ofertowe SaMASZ ZSI

 1. Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy,
 2. Załącznik nr 2. Formularz Cenowy,
 3. Załącznik nr 3. Opis Przedmiotu Zamówienia,
  a) Zal_01_OPZ_Procesy_02
  b) Zal_03_OPZ_EDI_01
  c) Zal_04_OPZ_Harmonogram_04
 4. Załącznik nr 4. Wykaz osób,
 5. Załącznik nr 5. Wykaz doświadczenia,
 6. Załącznik nr 6. Oświadczenie o podwykonawcach,
 7. Załącznik nr 7. Wymagania funkcjonalne i techniczne,
 8. Załącznik nr 8. Oświadczenie o braku powiązań,
 9. Załącznik nr 9. Istotne postanowienia umowy.
  a) Zalacznik_do_Umowy_7_Poufność
  b) Zalacznik_do_Umowy_10_DO
 10. Załącznik_10_ Opis kryterium koncepcji
Zadaj pytanie