Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Belka 1

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 30.06.2023 r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi
w zakresie audytu zewnętrznego projektu.

ZAMAWIAJĄCY:

SaMASZ Sp. z o.o.
ul. Trawiasta 1
16-060 Zabłudów


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie usługi polega na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu POIR.01.01.01-00-2167/20 „Prace badawczo-rozwojowe nad zespołem maszyn rolniczych do zrównoważonego zbioru zielonki z wykorzystaniem inteligentnych technologii firmy SaMASZ wspierających koncepcję Doliny Rolniczej 4.0” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o projekcie:

Projekt jest realizowany w konsorcjum z Politechniką Białostocką. Lider projektu: SaMASZ Sp. z o.o.

Przy realizacji projektu zatrudnionych jest obecnie ze strony Lidera 26 pracowników, ze strony Konsorcjanta - 17 pracowników.

Wartość projektu: 11 374 367,23 PLN

Dofinasowanie: 7 951 937,44 PLN

Dotychczas złożono 8 wniosków o płatność, realizacja projektu - 50%.

Zamawiający oczekuje wykonania w ramach Audytu:

 • osiągania celów projektu oraz realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie;
 • stwierdzenia, czy ponoszone w ramach projektu wydatki są uzasadnione, poprawnie księgowane, dokumentowane i ewidencjonowane na wyodrębnionej ewidencji księgowej;
 • sprawozdania z realizacji projektu są wiarygodne i na czas przygotowywane;
 • terminowego rozliczania otrzymanych na realizację środków finansowych;
 • właściwego monitorowania realizacji celów projektu;
 • odpowiedniego przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji projektowej;
 • przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych;
 • poprawności kontroli wewnętrznej realizacji projektu;
 • W przypadku wykrycia przez Wykonawcę nieprawidłowości ze skutkiem finansowym - przygotowania i przekazania do Zamawiającego Informacji o wykryciu nieprawidłowości wraz z dokumentacją dowodową.
 • Przygotowania i przekazania do Zamawiającego sprawozdania z przeprowadzonego audytu w terminie 7 dni od zakończenia audytu wraz z opinią.
 • Zapewnienia bieżącej i efektywnej współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.

Termin ważności oferty:

Oferta powinna być ważna nie krócej niż do dnia 31.08.2023 r.

Zakres umowy z dostawcą

 • Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą.
 • Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Data wykonania umowy: najpóźniej do 15.09.2023 r.
 • Kary umowne:
 • Wykonawca zobowiąże się do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy następujących kar umownych:
  • w razie niedotrzymania terminu wykonania umowy, Zleceniodawca naliczy karę umowną w wysokości 1% określonego wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki;
  • w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on na rzecz Zleceniodawcy karę w wysokości 25% wynagrodzenia netto;
  • w/w kary nie będą stosowane w przypadku zaistnienia siły wyższej, o czym bezzwłocznie strona zgłaszająca jej wystąpienie powiadomi stronę drugą.
 • Zleceniodawca ma prawo żądania odszkodowania w zakresie przekraczającym zastrzeżone powyżej kary umowne.

Warunki zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające z:

 • zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych;
 • zmiany wynagrodzenia - zmiany urzędowej stawki podatku VAT;
 • przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
 • uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia;
 • dopuszczalne będą zmiany terminu realizacji zamówienia na zgodny wniosek stron umowy.

Warunki udziału w postępowaniu:

W postepowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:

 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie, jak również dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonywania przedmiotu zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej realizacje przedmiotu zamówienia;
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;
 • Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego stosowne oświadczenia.
  • być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli oferentem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą),
  • zawierać datę sporządzenia,
  • zawierać adres Oferenta,
  • zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów ze Zleceniodawcą,
  • być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Usługodawcy.

Wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru sprzedawcy nieruchomości a Oferentem , polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent oświadcza, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, powinna zawierać również wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące załącznik nr 2. W formularzu oferty powinny być wypełnione wszystkie wymagane pola.

Oferta powinna:

MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera, złożona osobiście na adres Zamawiającego: 16-060 Zabłudów ul. Trawiasta 1 lub wysłana na adres e-mail: krzysztof.miastkowski@samasz.pl
 • Do dnia 10.07. 2023 r. godz.11.00 oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego.

Dane do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Imię i nazwisko: Krzysztof Miastkowski

Dane kontaktowe: e-mail: krzysztof.miastkowski@samasz.pl, tel.: 85 679 12 74, kom. 503 990 557

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Belka 1
Tytuł projektu:
Prace badawczo-rozwojowe nad zespołem maszyn rolniczych do zrównoważonego zbioru zielonki z wykorzystaniem inteligentnych technologii firmy SaMASZ wspierających koncepcję Doliny Rolniczej 4.0 (nr: POIR.01.01.01-00-2167/20)

Konkurs: "Szybka ścieżka – Agrotech"

Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie i przebadanie zespołu powiązanych ze sobą maszyn do zbioru zielonki z wielkopowierzchniowych areałów, zgodnie z koncepcją Doliny Rolniczej 4.0., przy zastosowaniu innowacyjnych systemów i układów, pozwalających na prowadzenie zrównoważonego, precyzyjnego rolnictwa.

Planowane efekty:

 • Opracowanie innowacyjnej konstrukcji maszyn – ciągu maszyn składającego się z dwustronnej kosiarki dyskowej, przetrząsacza karuzelowego i zgrabiarki karuzelowej, pracujących w sposób skoordynowany i pozwalający na ergonomiczny, ekologiczny, zrównoważony i precyzyjny zbiór zielonki z obszarów wielkopowierzchniowych.
 • Wdrożenie do projektowanych maszyn innowacyjnych rozwiązań, systemów pozwalających na prowadzenie precyzyjnego, zrównoważonego rolnictwa.

Innowacyjne systemy wspomagające pracę maszyn

Korzyści zastosowania nowych funkcjonalności

system monitorujący ilość zbieranego plonu w czasie rzeczywistym

 • stworzenie mapy geolokacyjnej pola z uwzględnieniem ilości zebranego plonu w jego poszczególnych częściach
 • optymalizacja technologii prowadzenia kolejnych operacji zbioru zielonki w zakresie prędkości przejazdów roboczych przetrząsacza i zgrabiarki
 • ocena jakości łąki i na podstawie zgromadzonych danych zaplanowanie racjonalnego i zrównoważonego procesu nawożenia pola w celu zwiększenia jego wydajności

system autodiagnostyki umożliwiający wykrywanie i identyfikację uszkodzeń najważniejszych elementów ruchomych maszyn

 • zapobieganie poważnym awariom maszyn
 • wydłużenie żywotności maszyn i zredukowanie kosztów ich użytkowania

system wspomagania pracy operatora maszyny (m. in. zarządzanie pracą maszyn oparte na magistrali ISOBUS/LOAD SENSING)

 • zmniejszenie całkowitej energochłonności procesu zbioru zielonki;
 • redukcja czasu pracy maszyny i zużycia paliwa poprzez optymalizację prędkości przejazdów roboczych w zależności od zasobności obszaru pola;

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Szybka ścieżka – Agrotech".

Wartość projektu: 11 374 367,23 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 7 951 937,41 zł


ncbr_logo_z_czerwonym_napisem-1-1.jpg#asset:97078

Zadaj pytanie